RSS Reset

Lãnh sự quán Anh tại Melbourne, Châu Úc

Anh Tổng Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 17Tầng, 90 Collins Street, Melbourne 3000, Victoria, Châu Úc

thành phố: Melbourne

Điện thoại: 03 9652 1600

Số fax: 03 9650 2990

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 là để 4:00 PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment