RSS Reset

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Algiers, Algeria

Địa chỉ nhà: 05 Đường dẫn Cheikh Bachir Ibrahimi, 05 Đường dẫn Cheikh Bachir Ibrahimi El Biar 16030, Algeria

thành phố: Algiers

Điện thoại: 0770-08-2000

Số fax: 021-60-7335

Trang mạng: http://algiers.usembassy.gov

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Sat-Wed: 08:00-17:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment