RSS Reset

Lãnh sự quán Ghana tại Canberra, Châu Úc

Ghana High Commission in Australia Address: 13 Numeralla đường O'Malley Canberra ACT 2606 thành phố: Canberra Phone: Tel: (02) 6290 2110 , (02) 6286 7738 hoặc là (02) 6286 9175 Số fax: (02) 6290 2115 Trang mạng: http://www.ghanahighcom.org.au Email:...

Lãnh sự quán Ghana ở Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Ghana ở Perth, Australia Address: 1Tầng Suite 16, 7 The Esplanade Mt Pleasant WA 6153 thành phố: Perth Phone: +61 (08) 9364 2893 Số fax: +61 (08) 9364 9078 Trang mạng: http://www.consulate-ghana.com.au/ Email: [email protected] Details:...

Lãnh sự quán Ghana tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ghana tại Sydney, Australia Address: Cấp độ 14, bộ 1404, 370 Pitt Street Sydney 2000, AUSTRALIA City: Sydney Phone: + 61 2 9283 2961 Số fax: + 61 2 9267 1544 Trang mạng: http://www.ghanacg.com.au Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Ghana ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán Ghana ở Algiers, Algeria Address: 62 Rue Parrnentier-Hydra City: Algiers Phone: 6064-44 / 6064-76 Số fax: 62234 GHALG DZ