RSS Reset

하노이에서 싱가포르 대사관, 베트남

하노이에있는 싱가포르 대사관, 베트남

주소: 아니. 41 & 43 트란 푸 스트리트, 하노이, 베트남
시티: 하노이
전화: + 84-24-38489168 (메인 라인)
팩스: + 84-24-38489178
웹 사이트: HTTP://www.mfa.gov.sg/hanoi
이메일: [email protected]
근무 시간: 월 – 금 9.00 에 오전 12.00 정오 토 , 태양 & 공휴일 – 닫은

하노이에서 싱가포르 대사관의지도, 베트남

하노이에서 싱가포르 대사관에 대한, 베트남

베트남 하노이에서 싱가포르 대사관은 현지에 영사 서비스의 포괄적 인 범위를 실행, 싱가포르, 베트남 국제 시민.

하노이에있는 싱가포르 대사관은 영사 서비스를 통해 베트남어 시민 지원, 만약 그들이:

  • 싱가포르 경제에 관한 일반 또는 특정 정보를 필요, 문화, 스포츠의, 교육과 더
  • 싱가포르 시민권을 얻기의 요구 사항 및 절차에 대한 정보가 필요
  • 싱가포르 특정 연락처와 정보
  • 적용 싱가포르 비자를 취득하고 싶

하노이에서 싱가포르 대사관의 비자 및 여권 서비스, 베트남

하노이에서 싱가포르 대사관 싱가포르 여권과 비자은 누구의 주요 거주 싱가포르, 베트남에 시민에게 발행된다.

싱가포르의 싱가포르 비자 및 여권을 발급하는 과정은 몇 주 걸릴 수 있습니다.

*당신이 비자와 여권 문제의 안부와 같은 질문이있는 경우 베트남 하노이에서 싱가포르 대사관에 문의하시기 바랍니다.

베트남 싱가포르 표현

하노이에있는 싱가포르 대사관에 추가, 싱가포르도있다 1 베트남 표현:

싱가포르 베트남 표현

Vietnam Visa on arrival

One Response to “하노이에서 싱가포르 대사관, 베트남”

  1. Đặng Đình Thành
    행진 24, 2018 at 4:37 오후 #

    Tôi bị hack mất gmail [email protected].ở Việt Nam đã tìm mọi cách khôi phục nhưng không được.xin hỏi nếu sang trụ sở google ở bên Singapore thì có lấy lại được không, và cần mang theo những gì? Xin hãy giúp tôi! Tôi đang rất cần Xin cảm ơn!

Leave a Comment